Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm

Chính sách vòng đời hỗ trợ sản phẩm

Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Sản phẩm của TEKLYNX là hướng dẫn nhất quán và có thể dự đoán về việc cung cấp hỗ trợ cho sản phẩm tại thời điểm phát hành sản phẩm. Chúng tôi cung cấp chính sách này để giúp quý vị lập kế hoạch sử dụng sản phẩm. 

 

GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN LỚN [ 1-2 THÁNG TRƯỚC NGÀY PHÁT HÀNH MỘT PHIÊN BẢN LỚN ]
  • Phiên bản lớn hiện có được TEKLYNX bán và hỗ trợ toàn diện.

 

GIAI ĐOẠN SAU KHI PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN LỚN [ 0-6 THÁNG SAU NGÀY PHÁT HÀNH MỘT PHIÊN BẢN LỚN ]
  • Bắt đầu hỗ trợ tiêu chuẩn cho phiên bản mới.
  • Việc phát triển các phiên bản trước đó được giới hạn ở khắc phục lỗi và được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp. Không phải lỗi nào cũng sẽ được khắc phục. Bộ phận Phát triển/Quản lý Sản phẩm sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

 

GIAI ĐOẠN HỖ TRỢ KÉO DÀI [ 6-12 THÁNG SAU NGÀY PHÁT HÀNH MỘT PHIÊN BẢN LỚN ]
  • Tiếp tục hỗ trợ tiêu chuẩn.
  • Mọi nỗ lực phát triển cho phiên bản trước đó sẽ kết thúc 6 tháng sau khi một phiên bản lớn được phát hành.
  • Mọi nỗ lực phát triển, khắc phục lỗi và tăng cường sẽ được tiếp tục cho phiên bản mới nhất.

 

GIAI ĐOẠN KHÔNG HỖ TRỢ [ 12+ THÁNG SAU NGÀY PHÁT HÀNH MỘT PHIÊN BẢN LỚN ]
  • Kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn cho phiên bản trước đó.
  • Thông tin hỗ trợ tự túc trực tuyến sẽ được cung cấp thông qua website TEKLYNX.

 

GHI CHÚ: Các khác biệt về khu vực có thể được áp dụng cho vòng đời hỗ trợ sản phẩm. Liên hệ TEKLYNX ở khu vực của quý vị để biết thêm.

Vòng đời hỗ trợ sản phẩm

Nâng cấp lên phiên bản mới nhất

Sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm TEKLYNX để đảm bảo các phần mềm của quý vị được hỗ trợ.

 

Nếu Thuê bao hoặc SMA của quý vị còn hợp lệ, giấy phép của quý vị còn đủ điều kiện để nâng cấp phiên bản.

 

Hãy điền vào biểu mẫu này để nói chuyện với một người đại diện của TEKLYNX về các tùy chọn nâng cấp của quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc