Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Hướng dẫn Bỏ Kích hoạt Phần mềm TEKLYNX

Để biết cách bỏ kích hoạt một giấy phép, hãy tải về Hướng dẫn Bỏ Kích hoạt liên quan cho phiên bản sản phẩm.

 

Các tài liệu này chỉ được cung cấp bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

PHIÊN BẢN SẢN PHẨM
HƯỚNG DẪN BỎ KÍCH HOẠT
CODESOFT 2019 / 2021 / 2022
LABELVIEW 2019 / 2021 / 2022
LABEL MATRIX 2019 / 2021 / 2022
PRINT MODULE 2019 / 2021 / 2022
SENTINEL 2019 / 2021 / 2022
LABEL ARCHIVE 2019 / 2021 / 2022
CODESOFT 2018
LABELVIEW 2018
LABEL MATRIX 2018
PRINT MODULE 2018
SENTINEL 2018
LABEL ARCHIVE 2018
CODESOFT 2014 / 2015
LABELVIEW 2014 / 2015
LABEL MATRIX 2014 / 2015
PRINT MODULE 2014 / 2015
SENTINEL 2014 / 2015
LABEL ARCHIVE 2014 / 2015
CODESOFT 2012
LABELVIEW 2012
LABEL MATRIX 2012
PRINT MODULE 2012
SENTINEL 2012
LABEL ARCHIVE 2012
BACKTRACK 2012
CODESOFT 10
LABELVIEW 10
SENTINEL 10
LABEL ARCHIVE 10
CODESOFT 9.10
LABELVIEW 9
LABELVIEW 8.60
LABEL MATRIX 8.70
LABEL MATRIX 8.60
SENTINEL 6.1
BACKTRACK 7.0
LABEL ARCHIVE SERVER 3.30
CODESOFT 8.0
CODESOFT 8.50
CODESOFT 9.00

 

LABELVIEW 8
LABELVIEW 8.2
LABELVIEW 8.5

 

LABEL MATRIX 8
LABEL MATRIX 8.2
LABEL MATRIX 8.3
LABEL MATRIX 8.5

 

SENTINEL 5
SENTINEL 5 (v5.1)
SENTINEL 6

CẢNH BÁO

 

Đối với những phiên bản sản phẩm này, một khi giấy phép đã bị bỏ kích hoạt, nó không thể được chuyển nhượng hoặc kích hoạt lại.

 

Tải về Hướng dẫn này