Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách trắng: Tuân thủ 21 CFR: Cách LABEL ARCHIVE có thể giúp bảo mật hệ thống của quý vị

Nick Recht Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp, TEKLYNX

“Việc tuân thủ CFR đòi hỏi một hệ thống cho phép đảm bảo dòng công việc và kiểm toán quy trình phê duyệt nhãn mác.”

Cách LABEL ARCHIVE có thể giúp bảo mật hệ thống của quý vị để đảm bảo tuân thủ CFR

 

Việc đảm bảo nhãn mác mã vạch của quý vị đã được thiết kế đúng cách, được phê duyệt phù hợp và chỉ người in mới có là thiết yếu để đảm bảo tuân thủ quy định 21 CFR Phần 11. Phần mềm in nhãn mác phải có các chức năng bảo mật, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phiên bản để đáp ứng yêu cầu này của quy định FDA và các điều khoản khác đòi hỏi hồ sơ điện tử và chữ ký điện tử.

Tải sách trắng

 

 

Ghi chú: Tập tin sách trắng này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc