Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Yêu cầu thêm giấy phép phần mềm

Tải thêm giấy phép phần mềm cho môi trường ghi nhãn mác của doanh nghiệp quý vị

 

Sản phẩm của TEKLYNX
Trường bắt buộc
Thông tin của Quý vị
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Thông tin về Công ty của Quý vị
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

“Trước đây, chúng tôi chỉ có thể in một lượng nhỏ nhãn mác dữ liệu “tĩnh” một cách thủ công, còn giờ đây chúng tôi in hơn 55.000 nhãn mác mỗi ngày với 270 tùy chọn nhãn mác khác nhau.”

- Jim Archambault, Trưởng Dự án, Lippert & Kinro