CODESOFT + LABEL ARCHIVE

CODESOFT là phần mềm thiết kế và tích hợp nhãn mác cao cấp có độ linh hoạt, chức năng và hỗ trợ không đối thủ – khiến đây là lựa chọn tốt nhất cho việc in ấn nhãn mác trong các môi trường doanh nghiệp. Với CODESOFT, quý vị có thể dễ dàng tích hợp in ấn nhãn mác vào quy trình doanh nghiệp của mình, tăng cường cả về hiệu quả lẫn khả năng kiểm soát. Khi được tích hợp LABEL ARCHIVE, quy trình ghi nhãn của doanh nghiệp quý vị sẽ trở nên vô cùng ngăn nắp và được kiểm soát, bởi những thông tin về ai, cái gì, ở đâu và khi nào trong hoạt động in ấn nhãn mác đều sẽ được ghi lại.

Thương gia Lợi ích

CODESOFT + LABEL ARCHIVE cung cấp khả năng in ấn nhãn mác bảo mật và kiểm soát phiên bản.

Tăng Hiệu quả Việc tạo nhãn mác sẽ đòi hỏi rất ít thời gian với giao diện thông minh, thuật sĩ hữu ích, và kết nối cơ sở dữ liệu nhanh của CODESOFT.

Đơn giản hóa Quy trình Phê duyệt và Báo cáo LABEL ARCHIVE có thể tự động phê duyệt qua e-mail khi một nhãn mác đã được cập nhật và cần được phê duyệt. LABEL ARCHIVE cũng có thể tự động bổ sung một dấu nước lên các nhãn mác thử nghiệm và được in lại để ngăn các nhãn mác không phép được đưa vào sản xuất. Quý vị có thể kiểm soát quy trình phê duyệt từ khâu thiết kế đến sản xuất và dễ dàng báo cáo các hoạt động của hệ thống.

Tuân thủ và Kiểm soát Chức năng của LABEL ARCHIVE đảm bảo chỉ các định dạng nhãn mác đã được phê duyệt mới được in. LABEL ARCHIVE có thể đảm bảo rằng các nhãn mác và quy trình in ấn nhãn mác của quý vị tuân thủ mọi tiêu chuẩn ngành nghề của quý vị.

CODESOFT + LABEL ARCHIVE mang đến:

  • Chức năng Thiết kế Nhãn mác Mạnh mẽ - Sự kết hợp của giao diện trực quan, quy trình nhập liệu giản lược, và kết nối cơ sở dữ liệu đơn giản của CODESOFT cho phép người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng thiết kế và in nhãn mác.
  • Tuân thủ – Tuân thủ các quy định về bảo mật, khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phiên bản. LABEL ARCHIVE cung cấp chức năng mà quý vị cần để đáp ứng tiêu chuẩn FDA và các tiêu chuẩn ngành khác.
  • Phê duyệt – Lựa chọn nhãn mác sẵn sàng cho sản xuất và từ chối các thiết kế chưa đủ điều kiện. Triệt tiêu lỗi với tính năng thông báo tức thời của LABEL ARCHIVE thông qua e-mail. Quy trình phê duyệt thiết kế nhãn mác trong nhiều giai đoạn bởi các đánh giá viên được chỉ định đảm bảo rằng chỉ các nhãn mác phù hợp mới được đưa vào sản xuất, và các quy tắc có thể được thích ứng cho yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp quý vị.
  • Bảo mật – LABEL ARCHIVE cho phép các quản trị viên có thể dễ dàng tạo và duy trì các nhóm người dùng, cũng như thiết lập các quyền để kiểm soát việc truy cập. Các đặc quyền người dùng có thể được hạn chế đến mức thấp nhất là người dùng chỉ in. Bảo vệ mật khẩu Windows Active Directory mang đến một lớp bảo vệ chắc chắn cho quy trình của quý vị.
  • Truy xuất nguồn gốc – Hệ thống sẽ chụp lại và báo cáo mọi thay đổi, nhận xét, sửa đổi và lịch sử in ấn cho mỗi nhãn mác trong hệ thống của quý vị. Khả năng kiểm soát phiên bản tự động và toàn diện để truy cập các phiên bản nhãn mác cũ hơn của quý vị. Tất cả các bản nháp đều được giữ lại, để quý vị có thể đi ngược thời gian và truy cập các phiên bản trước đây. Một dấu nước sẽ đảm bảo các nhãn mác thử nghiệm và in lại không được đưa vào sản xuất.
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle